Nordia
Prosím počkajte, stránka sa načítáva...

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ DOTKNUTEJ OSOBE
PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
 
Prevádzkovateľ:                    NORDIA, s.r.o.
Textilná 23/6413
034 01 Ružomberok
 
 
Kontaktné údaje:                   Ing. Richard Grigar
+421 44 430 4444    
 
 
 
Následok neposkytnutia
osobných údajov:                  Nebude možné splniť účel (poskytnúť službu; splniť požiadavku klienta)
 
 
Dotknutá osoba má vo vzťahu k jej osobným údajom práva definované v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), najmä:
 
·         na informácie o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, 
·         na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov,
·         na výmaz osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
·         na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
·         na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky zákona,
·         namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
·         podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
·         na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 
 
Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené v dokumentácii o ochrane osobných údajov.

 

Údaje z dokumentácie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ poskytne na požiadanie.